در حال حاضر آزمون «آزمون حلقه مقدماتی» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/12/29 ساعت 20:00 تا تاریخ 1399/12/29 و ساعت 21:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00