در حال حاضر آزمون «مسابقه مهدی موعود» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1400/01/09 ساعت 00:15 تا تاریخ 1400/01/14 و ساعت 02:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00