در حال حاضر آزمون «مسابقه درس نامه ولایت 3» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/11/12 ساعت 10:00 تا تاریخ 1399/11/12 و ساعت 22:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00