در حال حاضر آزمون «آزمون تعیین سطح» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1400/01/15 ساعت 20:00 تا تاریخ 1400/01/15 و ساعت 20:25 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00